Naakt

Artistiek naakt fotografie dikke vrouwen sex

Zaterdag 25st, Oktober 2018 11:10:49 Pm
[BANCHOR] xxxxxxx buis
Stuur een gratis bericht
naar mavisa
Offline
mavisa
  • 49 jaar Vrouw, Stier
  • Murdeyk, Netherlands
  • Italiaans(Mooi zo), Oekraïens(Mooi zo), Spaans(Gemiddeld)
  • Longarts, Taxateur
  • ID: 6461471825
  • Vrienden: GrowingEmpire, niypoo, clogg
Persoonlijke gegevens
Geslacht / Vrouw
Kinderen / 4
Hoogte / 166 cm
Status / Actieve look
Onderwijs / Het gemiddelde
Roken / Ja
Drinken / Ja
Contacten
Naam / Louise
Profiel bekijken: / 2428
Nummer: / +312816-315-46

Beschrijving:

Low Key kenmerkt zich o. Artistiek Bedekt Naakt is precies wat het zegt: Naakt waarbij delen van het model in ieder geval de schaamstreek worden afgedekt door lichaamshouding, ledematen, door schaduw, vitrage of decorstuk. In Low Key vormt dit een raadselachtig effect want ondanks dat het model naakt is, zijn op de uiteindelijke foto voornamelijk contouren zichtbaar die uit de schaduw lijken op te duiken.

Voor deze workshop moet je over fotografische basiskennis beschikken. Het is belangrijk dat je de handmatige functies van je spiegelreflexcamera feilloos weet te gebruiken. De workshop is voornamelijk praktijkgericht en bevat alleen theorie over lichtmeting. Er zijn maximaal 4 deelnemers per workshop zodat er voor iedereen voldoende aandacht is en iedereen ook ruim de gelegenheid krijgt om zelf het model te fotograferen.

Interesse in deze cursus? Neem contact op! Ik ben parttime vakfotograaf met 40 jaar ervaring in fotografie. Mijn interesse beslaat vooral mensenfotografie, van aansprekende portretten tot romantische zwangerschapsfotografie en van kunstzinnig naakt tot indringende reportages.

Zie mijn Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Het op de Website gemaakte onderscheid in cursussen en workshops staat los van de betekenis die door Honck in deze Gebruiksvoorwaarden aan het Cursusaanbod wordt gegeven.

Cursusgever: de natuurlijke persoon dan wel onderneming die middels de Dienst op de Website Cursusaanbod aanbiedt, al dan niet geregistreerd via de Website Cursusnemer: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Dienst, al dan niet geregistreerd via de Dienst, en die eventueel middels de Dienst Cursusaanbod afneemt anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden, die op de rechts verhouding en tussen Partijen van toepassing zijn.

Helpdesk: de helpdesk van Honck die op werkdagen tijdens normale kantooruren per e-mail bereikbaar is via het e-mailadres klantenservice honck. De contactgegevens van de klantenservice zijn terug te vinden op de informatiepagina support.

Honck: het online platform dat middels de Dienst actief is, waaronder via de Website gekoppeld aan de domeinnaam www. Honck is een initiatief, dienst en handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WEND BV, statutair gevestigd en zaakdoende in DR Amsterdam, aan de Prinsengracht Partijen: Honck, Cursusgever en Cursusnemer gezamenlijk. Transactie: het gezamenlijk besluit van Cursusgever en Cursusnemer tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij middels de Dienst en onder de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden, Cursusnemer tegen betaling van een bepaald bedrag Cursusaanbod van Cursusgever afneemt.

Website: de Website actief via en gekoppeld aan de domeinnaam www. Privacy Cursusgever en Cursusnemer en andere personen die gebruik maken van de Dienst hebben kennis genomen van de privacyverklaring van Honck www. Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van Honck van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. Honck is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Honck is onder nummer [nummer] aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Registratie van Cursusgevers en Cursusnemers Alvorens Cursusgever gebruik kan maken van de Dienst, waaronder het aanbieden van Cursusaanbod, dient Cursusgever zich eerst middels de Dienst te registreren en de Gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Registratie is eenmalig indien Cursusgever een Account aanmaakt. Cursusgever heeft de mogelijkheid om zijn Account van een profiel te voorzien ter presentatie van zichzelf en het Cursusaanbod aan mogelijke Cursusnemers. Een nieuw aangemaakt dan wel aangepast profiel binnen het Account van Cursusgever behoeft voorafgaande goedkeuring van Honck alvorens het middels de Dienst aan Cursusnemers kenbaar kan worden gemaakt. Cursusgever is zich er bewust van dat dergelijke goedkeuring van het Account enige vertraging oplevert in het kenbaar kunnen maken van het Cursusaanbod middels de Dienst.

Alvorens Cursusnemer Cursusaanbod middels de Dienst kan afnemen, dient Cursusnemer zich eerst middels de Dienst te registreren en de Gebruiksvoorwaarden te accepteren. Registratie is eenmalig indien Cursusnemer een Account aanmaakt.

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich registreren dan wel een Cursusgever doen registreren. Wanneer echter een Cursusnemer of Cursusgever de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt kan deze met toestemming van zijn ouder of wettelijke vertegenwoordiger registreren en gebruik maken van de Dienst. Het beheer en het wijzigen van de Account van Cursusnemer of Cursusgever en het kiezen van de betaalmethoden, zal plaats vinden binnen het desbetreffende Account van de Cursusnemer of Cursusgever zoals beschikbaar in het kader van de Dienst, waaronder op de Website.

Cursusnemers en Cursusgevers dienen bij het registreren en het aanmaken van een Account hun juiste e-mailadressen als gebruikersnaam op te geven alsmede een uniek wachtwoord te kiezen. Cursusnemer en Cursusgever zollen het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam strikt geheim houden en niet aan derden bekend maken.

Elke Transactie die met de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord middels de Dienst wordt gedaan, wordt geacht door de betrokken Cursusnemer en Cursusgever te zijn gedaan of met goedkeuring van deze partijen. Honck kan voorschriften en instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van de Dienst en het gebruik van de Website vaststellen.

Deze voorschriften en instructies worden gecommuniceerd bij gebruikmaking van de Dienst en op de Website en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Cursusnemers en Cursusgevers zijn gehouden om deze voorschriften en instructies zorgvoldig na te leven.

Honck zal van tijd tot tijd Cursusnemers per e-mail persoonlijk om reviews van het afgenomen Cursusaanbod vragen ter publicatie op de Website en in andere uitingen van Honck rondom de Dienst, zoals bijvoorbeeld via social media zoals Facebook en Twitter. Desgewenst zal Honck deze reviews van Cursusnemers anonimiseren. Het Cursusaanbod Als Cursusgever conform artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden is geregistreerd en een Account heeft aangemaakt welke door Honck is goedgekeurd, heeft deze de mogelijkheid om middels de Dienst Cursusaanbod ter beschikking te stellen.

Als Cursusnemer conform artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden geregistreerd is, heeft deze middels de Dienst toegang tot het Cursusaanbod en kan deze Cursusaanbod middels de Dienst afnemen onder de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden en toepasselijkheid van eventuele door de Cursusgever gehanteerde algemene voorwaarden.

Het middels de Dienst beschikbare Cursusaanbod zal voortdurend variëren. Honck behoudt zich het recht voor om het Cursusaanbod zonder voorafgaande kennisgeving aan de andere Partijen te doen wijzigen.

Door middels de Dienst kennis te nemen van het Cursusaanbod, verklaart Cursusnemer tenminste de voor het specifieke Cursusaanbod vereiste leeftijd te hebben. Het kan voorkomen dat het Cursusaanbod door Cursusgever middels de Dienst in de vorm van een audio visueel werk gepresenteerd wordt.

Cursusnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het middels de Dienst kunnen kennisnemen van het Cursusaanbod.

Specifieke technische vereisten voor het ontvangen en het afspelen van de verschillende soorten Cursusaanbod zijn te vinden via honck. Omdat deze technische vereisten door de ontwikkeling van de techniek kunnen wijzigen, kunnen voor bepaalde soorten Cursusaanbod de technische vereisten wijzigen.

Cursusnemer dient de huidige vereisten zoals opgenomen op support. Honck wijst er nadrukkelijk op dat indien het Cursusaanbod op de persoonlijke smaak van Cursusnemer is afgestemd en overeenkomstig de door Cursusnemer gekozen specificaties kan worden afgenomen, uitgezonderd tijdens de periode van herroeping als bedoeld in artikel 5.

Honck faciliteert middels de Dienst dat Cursusgever en Cursusnemer een Transactie kunnen sluiten. Tenzij expliciet anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden is Honck geen partij bij een eventuele tussen Cursusgever en Cursusnemer te sluiten Transactie of andersoortige overeenkomst en de feitelijke uitvoering daarvan.

Een Transactie tussen Cursusgever en Cursusnemer komt tot stand zodra Cursusnemer aangeeft het gekozen Cursusaanbod te willen afnemen door op de speciale button te klikken waarmee het Cursusaanbod kan worden besteld.

De Cursusgever ontvangt middels de Dienst een bevestiging van de Transactie per e-mail. De Cursusnemer ontvangt middels de Dienst een bevestiging van de Transactie per e-mail. Na wederzijdse bevestiging per e-mail zoals bedoeld in de artikelen 5. Cursusnemer heeft het recht de Transactie te annoleren conform specificaties en voorwaarden van de desbetreffende Cursusgever van wie het Cursusaanbod is afgenomen if any.

Cursusgever is zich er van bewust dat Cursusnemer onder bepaalde omstandigheden een beroep kan doen op het wettelijke herroepingsrecht bij koop op afstand. Cursusnemer heeft in zoverre het recht de Transactie te annoleren binnen 7 zeven werkdagen na totstandkoming van de Transactie, tenzij deelname aan het afgenomen Cursusaanbod reeds is begonnen. Cursusnemer kan hiervoor tijdig een e-mail te sturen naar klantenservice honck. Het bedrag dat gemoeid is met de betreffende Transactie, inclusief eventuele transactiekosten, zal dan worden teruggestort ingeval de Transactie is betaald door middel van een eenmalige overboeking voor de bewuste Transactie.

Honck rekent zelf geen extra transactiekosten voor het middels de Dienst tot stand brengen van Transacties. Cursusnemer kan voor de afname van Cursusaanbod middels de Dienst betalingen verrichten, onder de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden en conform specificaties en voorwaarden van de desbetreffende Cursusgever. De verschillende betaalmogelijkheden middels de Dienst kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Voor iedere Transactie middels de Dienst waarbij Cursusaanbod beschikbaar is gesteld, dient Cursusnemer vooraf te betalen onder de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden en conform specificaties en voorwaarden van de desbetreffende Cursusgever.

Honck is gerechtigd om, afhankelijk van de door Cursusnemer gekozen betaalmogelijkheid, voor het bedrag van de Transactie en voor eventuele bijkomende externe kosten zoals transactiekosten de bankrekening of creditcard van Cursusnemer te debiteren.

Cursusnemers ontvangen van Honck na ontvangst van de betaling als bedoeld in artikel 6. Na betaling middels de Dienst kunnen Cursusnemers desgewenst Cursusgevers rechtstreeks verzoeken om toezending van een factuur of kostenspecificatie. Honck zal eenmaal per kalendermaand de totaalbedragen uit Transacties, na inhouding van de fee van Honck, doorbetalen aan de desbetreffende Cursusgevers. Totdat een Transactie is verricht heeft Cursusgever de mogelijkheid om de prijzen voor het Cursusaanbod middels de Dienst op ieder gewenst tijdstip te wijzigen.

Honck biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van prijsverlaging door of promotionele aanbieding van Cursusgevers nadat een Transactie is verricht. Indien Cursusnemer met enige betaling in gebreke blijft, bijvoorbeeld door niet tijdig of niet volledig conform inhoud Transactie aan Honck te betalen, zal Honck Cursusgever hierover per e-mail inlichten. Cursusgever is alsdan gerechtigd de Transactie te annoleren en conform eventuele eigen specificaties en voorwaarden overeengekomen met Cursusnemer de betreffende betaling te doen incasseren, vermeerderd met de verscholdigde vertragingsrente daarover alsmede de gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten.

Cursusnemer is pas gekweten van zijn betalingsverplichting jegens Cursusgever indien het uit de desbetreffende Transactie verscholdigde bedrag door Honck onvoorwaardelijk is ontvangen. Cursusnemer geeft Honck toestemming om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden via de door de Cursusnemer gekozen betaalmogelijkheid. Honck maakt gebruik van het betaalsysteem van Sisow om betalingen te verwerken.

Sisow heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank N. Klachten Cursusgevers en Cursusnemers dienen eventuele klachten of vermeende aanspraken te allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, kenbaar te maken aan Honck door een e-mail te sturen aan klantenservice honck.

Honck zal ernaar streven binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te reageren. Cursusnemers noch Cursusgevers mogen dergelijke beschermde informatie en materialen doen gebruiken, anders dan noodzakelijk binnen de context van de Dienst op de Website ten behoeve van het sluiten van Transacties en mits in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele of industriële eigendomsrechten van Honck, haar toeleveranciers of Cursusgevers overgaan op Cursusnemers, andere Cursusgevers of andere personen die gebruik maken van de Dienst. Onder huiselijke kring wordt verstaan de familie- of vriendenkring of een groep personen tussen wie hechte banden van persoonlijke aard bestaan.

Ieder gebruik van het Cursusaanbod middels de Dienst beschikbaar anders dan in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende Cursusgever. Indien geconstateerd wordt dat Cursusnemer in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden in het algemeen en artikel 3.

Bovendien zollen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Cursusnemer worden verhaald. Cursusnemer zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Dienst.

Aansprakelijkheid Honck spant zich in om middels de Dienst een waarheidsgetrouw beeld van het Cursusaanbod te verschaffen. Dit neemt niet weg dat er een discrepantie kan bestaan tussen de verwachting die een Cursusnemer heeft op basis van het middels de Dienst beschikbaar gestelde Cursusaanbod en het daadwerkelijk afgenomen Cursusaanbod. Er kan nimmer sprake zijn van non-conformiteit of aansprakelijkheid aan de zijde van Honck ten aanzien van het Cursusaanbod als Cursusnemer heeft verzaakt  om - voor zover redelijkerwijs mogelijk - te onderzoeken of het Cursusaanbod daadwerkelijk overeenstemt met hetgeen waarvoor Cursusnemer een Transactie wenst te sluiten en waaraan Cursusnemer wenst deel te nemen.

Cursusgever is aansprakelijk voor schade geleden door Honck ten gevolge van gebruik van de Dienst in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden. Cursusnemer is aansprakelijk voor schade geleden door Honck ten gevolge van gebruik van de Dienst in strijd met het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden.

Honck zal alle redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de Cursusgever Cursusaanbod beschikbaar kan stellen middels de Dienst.

Honck is echter bevoegd om het gebruik van de Dienst op te schorten, bijvoorbeeld bij technische storingen, beveiligingsincidenten of dreigende inbreuk op andermans rechten, waaronder intellectuele of industriële eigendomsrechten, portret- en imagerechten, of onrechtmatigheid anderszins.

Link Privacy
Copyright © 2018-2020 livelifeblog.nl